فارمافرنس | pharmaference

🎓فارمافرنس یک مجموعه ی آموزشی است که توسط جمعی از دانشجویان دکترای عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشکده های داروسازی سراسر کشور با هدف آموزش ارزان و بهینه تر برای دانشجویان فعالیت می‌کند.

Linkedin

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با معرفی فارمافرنس بتونیم اشخاص جدید را جذب برای کار در فارمافرنس کنیم و با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.

 

 

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با معرفی فارمافرنس بتونیم اشخاص جدید را جذب برای کار در فارمافرنس کنیم و با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.

Instagram

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با گذاشتن پست های آموزشی در جهت آموزش عمومی قدم برداریم و در ضمن با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.

 

 

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با گذاشتن پست های آموزشی در جهت آموزش عمومی قدم برداریم و در ضمن با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.

Linkedin

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با معرفی فارمافرنس بتونیم اشخاص جدید را جذب برای کار در فارمافرنس کنیم و با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.

 

 

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با معرفی فارمافرنس بتونیم اشخاص جدید را جذب برای کار در فارمافرنس کنیم و با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.

Linkedin

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با معرفی فارمافرنس بتونیم اشخاص جدید را جذب برای کار در فارمافرنس کنیم و با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.

 

 

در این شبکه اجتماعی ما سعی داریم با معرفی فارمافرنس بتونیم اشخاص جدید را جذب برای کار در فارمافرنس کنیم و با ذکر برنامه ها افراد را مطلع کنیم.