فارمافرنس | pharmaference

همون طور که می دونید فارمافرنس دنیای رفرنس های داروسازی و علوم پزشکی هستش 🙂

قرار هست بزودی این قسمت پر از رفرنس باشه

منتظر باشید کلی اتفاق خوب اینجا قرار بیوفته .